logo talentida

TALENTÍDA

RODIČ

Všetci rodičia si želajú, aby ich deti boli v živote šťastné, úspešné, aby sa z nich stali samostatní, mysliaci, tvoriví ľudia. Aj my v Talentíde ako bývalí žiaci, učitelia i rodičia z vlastnej skúsenosti vieme, akú dôležitú úlohu zohrávajú v „naštartovaní“ a rozvoji detí zaujímavé otázky, úlohy či problémy. Uvedomujeme si, že deti musia dostávať dostatok príležitostí na rozvíjanie svojich intelektuálnych a osobnostných schopností. Nadchnúť pre „myslenie” čo najviac detí je hlavným cieľom Talentídy a hlavne jej vedomostných súťaží. Pre viac informácií kliknite do príslušnej karty súťaže nižšie.

MAKSÍK je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.

Hlavným cieľom súťaže je ukázať deťom krásny svet matematiky a rozvíjať ich myslenie a kreativitu. Učí ich čítať s porozumením a vďaka netradičným úlohám im dáva šancu zažiť radosť z vlastného objavu.

Úlohy MAKSÍKa sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na pokračovanie. Zadania úloh sú ilustrované obrázkami samotných riešiteľov. Takže radosť z úspechu môžu vďaka tomu zažiť aj deti, ktoré si neporadia so všetkými matematickými úlohami.

MAKS je celoslovenská matematická on-line súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií.

Jej hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov myslenie a kreativitu, ukázať im, že aj riešenie matematických problémov môže byť zábavné a môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

MAKS si nekladie za svoju prioritu venovať sa iba špičke matematických talentov. Na to slúži skôr matematická olympiáda. Cieľom MAKSa je nadchnúť pre matematiku čo najviac žiakov. MAKS prináša do matematiky vtip a zábavu a ukazuje, že viac ako poučky a vzorce je dôležité vziať rozum do hrsti.

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. Cieľom súťaže je
  • dať deťom šancu predviesť, čo všetko už vedia o svete,
  • dopriať im radosť z hry, súťaženia a úspechu,
  • dať im možnosť získať skúsenosti a zručnosti, ktoré budú veľmi potrebovať pri rôznych testovaniach či pri prijímacích pohovoroch,
  • overiť, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon.
VŠETKOVEDKO obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci príslušnej vekovej kategórie doteraz stretli a čo sa doteraz v škole učili. A aj z toho, čo v danom veku môžu odpozorovať zo sveta okolo nich.
EXPERT geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. Cieľom súťaže je
  • dať každému možnosť predviesť vedomosti v oblasti, ktorá ho baví,
  • naučiť žiakov pozrieť sa na riešenie problémov aj z iného uhla, než sú zvyknutí zo školy a motivovať ich aj k ďalšiemu rožširovaniu svojich vedomostí,
  • pomôcť im naučiť sa podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti využijú pri dôležitých testovaniach alebo na maturitných skúškach.

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Cieľom súťaže je:

  ➣ propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
  ➣ umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Súťažné úlohy sú:

  ➣ zaujímavé a zábavné, na ich riešenie je treba skôr zdravý sedliacky rozum ako naučené poučky,
  ➣ medzinárodné, testy sa zostavujú z návrhov všetkých zapojených krajín,
  ➣ dobrou skúsenosťou na lepšie zvládnutie dôležitých školských testovaní či prijímacích skúšok.