EXPERT geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Ako súťaž prebieha

Žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ dostanú brožúru s dvomi témami – Päť jazykov kultúryAko funguje svet. Nájdu v nich otázky z prírodných aj spoločenských vied. Obe témy obsahujú po 20 otázok.

Žiaci vyšších ročníkov si z brožúry so šiestimi témami vyberajú dve. Na výber majú témy: Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Každá téma obsahuje 25 otázok.

Všetky otázky sú s výberom jednej správnej odpovede spomedzi štyroch ponúknutých.

Na vyriešenie testu majú všetci súťažiaci rovnaký čas  –  60 minút.

Súťažný deň: 28. november 2023

Škola si môže vybrať, či budú žiaci súťažiť papierovou alebo online formou. V papierovej forme svoje odpovede vyznačujú do odpoveďového hárku. Na jeho zadnej strane sú pokyny, ako to majú robiť. Postup treba dodržať, inak zbytočne prichádzajú o body.

Pri online forme sa žiaci svojim kódom (dá im ho školský koordinátor) prihlási do rozhrania, kde vyplnia informácie o sebe, o témach, ktoré budú riešiť. Svoje odpovede označujú priamo pri každej otázke.

Pri každej otázke môže žiak vyznačiť, či si je svojou odpoveďou istý.

Bodovanie

Bodová hodnota jednotlivých otázok nie je vopred daná. Stanoví sa až do­datočne (v rozmedzí 2,0 – 6,0 bodu), a to tak, aby platilo: čím menej súťažiacich od­povedalo na otázku správne, tým je jej hod­nota vyššia.

Za správnu odpoveď získa súťažiaci po­čet bodov rovný hodnote otázky. Ak vy­značí nesprávnu alebo neplatnú odpo­veď, odčíta sa mu 1 bod. Takto získané body sú tzv. základné body.

Ak súťažiaci vyznačí správnu odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, získa za ňu na­vyše prémiu 2 body.

Ak súťažiaci vyznačí nesprávnu alebo neplatnú odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, dostane pokutu 2 body (t. j. odčíta­jú sa mu 2 body).

Ak súťažiaci nevyznačí žiadnu odpoveď, nezíska ani nestratí žiadne body.

V každej téme, ktorú súťažiaci vypracoval, sa vypočítajú dve skóre: skóre SVET (Skóre za VEdomosti v Téme) a skóre SPOT (Skóre za POradie v Téme).

Najskôr sa vypočíta skóre SVET. Je súčtom všetkých základných bodov, prémií a pokút, ktoré súťažiaci v téme získal. Podľa skóre SVET sa zostavia rebríčky v témach.

Následne sa každému súťažiacemu vypočíta skóre SPOT. Skóre vyjadruje, koľko percent ostatných súťažiacich v rebríčku predbehol, t. j. koľko percent súťažiacich dosiahlo nižšie skóre SVET ako on. Skóre SPOT môže mať hodnotu od 0 do 100. Keďže každý súťaží v dvoch témach, získa dve skóre SPOT.

Na konci má každý súťažiaci dve skóre SVET a dve skóre SPOT. Napokon sa každému sčí­tajú jeho dve skóre SPOT. Podľa tohto súčtu sa zostaví celkové poradie všetkých súťažia­cich (TOP EXPERT, v každej vekovej kategórii osobitne).

Kde a kedy si bude môcť pozrieť výsledky?

Keďže podľa Zákona o ochrane osobných údajov nemôžeme bez súhlasu rodičov poznať mená súťažiacich, každý súťažiaci dostane svoj kód. Všetky výsledky, ktoré budeme zverejňovať, nájdete na stránke súťaže pod kódom, ktoré žiak pri súťaži dostal. Prvé výsledky zverejníme 21. 12. 2023, kompletné výsledky vo februári 2024.