logo talentida

TALENTÍDA

UČITEĽ

Dvesto dní v roku motivovať, učiť a vychovávať triedu plnú rôznorodých žiakov je nesmierne náročná úloha. Uvedomujeme si to a máme s vami spoločný cieľ – dávať deťom dostatok príležitostí na rozvíjanie ich schopností a nadchnúť ich pre myslenie. A preto budeme veľmi radi, ak vám v tom naše vedomostné súťaže aspoň trochu pomôžu. 

MAKSÍK je celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ
 
Matematika hrou
Rôznorodé zaujímavé úlohy sú zakomponované do napínavých príbehov a ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.
 
Šanca pre všetky deti
V snahe pomôcť Maksíkovi sa deti učia nielen logicky myslieť, ale aj čítať s porozumením. Vyriešia mnohé matematické „záhady“. Komu sa nepodarí vymyslieť riešenie, môže zahviezdiť svojím príbehom alebo zaujímavým obrázkom.
 
MAKS je celoslovenská matematická on-line súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií. Jej hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov myslenie a kreativitu, ukázať im, že aj riešenie matematických problémov môže byť zábavné a môže prinášať radosť a pocit uspokojenia. MAKS si nekladie za svoju prioritu venovať sa iba špičke matematických talentov. Na to slúži skôr matematická olympiáda. Cieľom MAKSa je nadchnúť pre matematiku čo najviac žiakov. MAKS prináša do matematiky vtip a zábavu a ukazuje, že viac ako poučky a vzorce je dôležité vziať rozum do hrsti.
VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl.
 
Vaši žiaci zažijú pocit výnimočnosti
môžu predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Benefitom bude nielen hrdý titul, krásny diplom a darček, ale aj hravá príprava na Testovanie 5.
 
Z každého rožka troška
Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu.
 
EXPERT geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. Cieľom súťaže je
  • dať každému možnosť predviesť vedomosti v oblasti, ktorá ho baví,
  • naučiť žiakov pozrieť sa na riešenie problémov aj z iného uhla, než sú zvyknutí zo školy a motivovať ich aj k ďalšiemu rožširovaniu svojich vedomostí,
  • pomôcť im naučiť sa podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti využijú pri dôležitých testovaniach alebo na maturitných skúškach.

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.
Hlavnou snahou neziskovej organizácie Talentída je ponúkať našim deťom čo najviac príležitostí na rozvoj ich talentu a schopností. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže a snažíme sa pre „myslenie“ nadchnúť čo najviac žiakov. Sme si vedomí toho, že úspech našich súťaží vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veľmi si vážime, že im leží na srdci úspech ich žiakov. Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Aby sme ocenili aj získavanie žiakov pre účasť v súťaži, vyhlasujeme v školskom roku 2023/24 opäť súťaž Zbierame „talenty“.


S koordinátormi, ktorí splnia podmienky odmeňovania, podpíšeme Dohodu o vykonaní práce v termínoch:
  • 10. 11. – 20. 11. 2023 – koordinátori súťaží Maks, Maksík, Všetkovedko, Expert
  • 08. 03 – 18. 03. 2024 – koordinátori súťaže Matematický klokan
  • 06. 05. – 13. 05. 2024 – pre všetkých, ktorí zabudli 🙂
Koordinátorom vyplatíme odmenu v júni 2024. Výhry v súťaži Zbierame talenty vyplatíme v júli 2024.